Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Archiwum kategorii ‘Dane Osobowe’

Zabezpieczenie danych osobowych

Data publikacji:

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z obowiązkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, jakie winien wdrożyć Administrator danych osobowych. W tym celu należy dokonać wcześniejszej analizy ryzyka związanego z możliwością utraty, uszkodzenia, zaginięcia lub wykradnięcia danych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 195), Administrator danych osobowych zobligowany jest do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakres środków, jakie mogą być zastosowane w celu ochrony danych może być różny i zależny jest od zagrożeń dla przetwarzanych danych osobowych.

(więcej…)

Administrator bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

Data publikacji:

Nowelizacja ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jaka została wprowadzona ustawą deregulującą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, uszczegółowiła w nowy sposób zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Administrator danych osobowych powołuje administrator bezpieczeństwa informacji. Fakt powołania ABI, wymaga zgłoszenia do GIODO, który prowadzi jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Kto może zostać ABI

Administratorem bezpieczeństwa informacji może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo.

(więcej…)