Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Z dniem 25 grudnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta zawierające w swych regulacjach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.11.2011 r. w sprawie praw konsumentów zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dotychczasowe przepisy a dokładniej mówiąc ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. jak również ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. z dniem wejścia w życie nowej ustawą stracą moc. Znaczna cześć przepisów wprowadzona przez ustawę zostanie włączona do Kodeksu cywilnego. Dotychczasowe pojęcie niezgodności towaru z umową zostanie zastąpione przez rękojmię.

Nowe przepisy nakładają więcej obowiązków na sprzedawców sklepów internetowych, szczególnie chroniąc konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Do najważniejszych zmian należą:

  • termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ulegnie wydłużeniu z 10 na 14 dni. W tym wypadku Sprzedawca będzie obowiązany poinformować Konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, jeżeli tego nie zrobi, termin ten ulegnie wydłużeniu i będzie wynosić 12 miesięcy (obecnie termin ten wynosi 3 miesiące),
  • rozszerzony zostanie katalog przypadków, w których nie będzie możliwe odstąpienie od umowy np. zgodnie, z art. 38 pkt. 11 ustawy, konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • zmianie ulegnie sposób reklamacji towaru. Dotychczasowe pojęcie związane z niezgodnością towaru z umową zostanie zastąpione odpowiedzialnością z tytułu rękojmi. Konsument będzie mógł wybrać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny lub odstąpienie od umowy – takie uprawienia będą przysługiwać Konsumentom w przypadku, gdy w zakupionym towarze ujawni się wada,
  • konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. Ustawa o prawach konsumenta wprowadza zakaz korzystania przez Konsumenta z rzeczy sprzedanej w sposób, który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument będzie mógł zbadać towar i stwierdzić czy zakupiona rzecz odpowiada jego oczekiwaniom. Przykładowo, w przypadku zakupu butów będzie mógł je przymierzyć, lecz wykluczone jest ich używanie,
  • obowiązek powiązania sposobu składania zamówienia z potwierdzeniem, iż konsument wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Brak odpowiedniego oznaczenia, jakie będzie wymagane przy składaniu zamówienia poprzez wprowadzenie przycisku np. „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” będzie skutkowało, iż umowa nie dojdzie do skutku.

Wprowadzone zmiany rozszerzają dotychczas obwiązujące regulacje w tym zakresie, dlatego warto się z nimi szczegółowo zapoznać.

Opracowanie: Katarzyna Zajdel

Skomentuj