Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Tryb i warunki sprzedaży konsumenckiej za pośrednictwem portalu Allegro

Platforma Allegro.pl to najpopularniejszy serwis sprzedażowy w Polsce, który umożliwia wielu sprzedawcom promocję jak i sprzedaż własnych produktów. Większość z nich prowadzi taką sprzedaż zarówno za pośrednictwem sklepu internetowego jak i platformy Allegro. Czy prowadząc sprzedaż na Allegro zobowiązani jesteśmy posiadać regulamin sprzedaży? W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Prowadząc sprzedaż na Allegro, należy określić warunki sprzedaży w oparciu o obowiązujące w naszym kraju prawo. Zastosowanie znajduje tu w szczególności ustawa o prawach konsumenta, wyznaczająca obowiązki informacyjne, jakie winien spełnić sprzedawca wobec konsumenta np. zamieścić informacje na temat prawa odstąpienia od umowy. Kolejne normy, jakie sprzedawcy winni mieć ma uwadze to przepisy Kodeksu cywilnego, regulujące w szczególności odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz przepisy ustaw o ochronie konkurencji i konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o ochronie danych osobowych.

Określając warunki sprzedaży, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem samej platformy Allegro, która w swych zapisach reguluje wiele kwestii, w związku z prowadzoną sprzedażą np. moment zawarcia umowy sprzedaży, czy rodzaje transakcji. Mimo, iż Allegro ma swój regulamin i każdy sprzedający winien się z nim zapoznać to, regulamin ten określa jedynie regulacje pomiędzy serwisem Grupa Allegro sp. z o.o. a Użytkownikiem.

O czym należy pamiętać określając warunki sprzedaży?

Przy określeniu warunków sprzedaży należy uwzględnić w zapisach regulaminu przepisy ustawy o prawach konsumenta, regulujące podstawowe obowiązki sprzedawcy przy umowach zawieranych na odległość, takie jak, informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy i informacje o sposobach i terminach płatności. Istotne znaczenie ma tutaj art. 12 ustawy o prawach konsumenta, który nakłada na sprzedawców prowadzących sprzedaż na odległość (dotyczy to zarówno sprzedaży poprzez sklep internetowy jak i platformę Allegro) określone obowiązki informacyjne. Sam regulamin platformy Allegro nie zawiera w swej treści obowiązków wynikających z wyżej powołanej podstawy prawnej, dlatego też obowiązkowo należy poinformować o:

 • Danych identyfikacyjnych sprzedawcy, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, – czyli informujemy o danych identyfikacyjnych sprzedawcy oraz o przypisanym do niego numerze NIP i REGON a w przypadku spółek handlowych numerze KRS,
 • Danych ułatwiających kontakt ze sprzedawcą takich jak: adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne,
 • Adresie, pod którym konsument może składać reklamacje,
 • Szczegółowy opis produktów jak i oferowanych usług, – czyli informacje o głównych cechach sprzedawanych towarów,
 • Informacje o cenie produktu wraz z podatkami a także o wszystkich dodatkowych kosztach w tym kosztach dostawy, czyli wskazanie pełnej kwoty, jaką konsument będzie musiał zapłacić za dany towar lub usługę. Cena ta powinna również zawierać wszystkie dodatkowe koszty np. podatki, cła. Zobowiązani jesteśmy do podania kosztów dostawy danego produktu,
 • Sposobie i terminie zapłaty za towar,
 • Sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez sprzedawcę, czyli informacje na temat sposobu dostawy towaru lub usługi. Oprócz kosztów dla poszczególnych form wysyłki winna być również zamieszczona informacja na temat terminu dostawy.
 • Obowiązku dostarczenia towaru bez wad oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji, czyli informacje w przypadku ujawnienia się wady w zakupionym towarze i procedurze jak należy w takiej sytuacji postępować,
 • Informacje o prawie odstąpienia, czyli poinformowanie o przysługującym prawie odstąpienia od umowy, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu towaru, które ponosi konsument, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, jaki zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy. Należy również poinformować o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo do takiego odstąpienia,
 • Istnieniu i treści gwarancji jak i usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji – w przypadku udzielenia gwarancji,
 • Kodeksie dobrych praktyk, które stosuje sprzedawca oraz ich dostępności,
 • Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Konieczne będzie również potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość, o czym przypomina nam sam regulamin platformy Allegro: „Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa” (vide regulamin allegro pkt 7.2 zdanie 2).

Gdzie zamieścić warunki sprzedaży?

Odpowiednie miejsce na zamieszczenie warunków sprzedaży to opis danej transakcji, zwłaszcza, że ostatnimi czasy zmianie uległ sam wygląd opisu transakcji – Allegro, co umożliwiło sprzedawcom zamieszczanie informacji na temat prawa odstąpienia od umowy czy procedury reklamacyjnej, w dedykowanej do tego nowej zakładce „Informacje od sprzedającego”. Regulamin Allegro zdefiniował warunki transakcji w następujący sposób: „Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami” (vide: punkt 5.1 zdanie 2 regulaminu allegro). Dodatkowo „Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu” (vide: punkt 5.4 zdanie 2 regulaminu allegro).

Strona „O mnie” i jej charakter

Jeżeli chodzi o znaczenie strony „O mnie”, zakładka ta, jest wykorzystywana przez wielu sprzedawców, jako idealne miejsce dla określenia ogólnych warunków sprzedaży. Zgodnie z regulaminem Allegro: „Użytkownik korzystając z opcji strona „O mnie”, może zamieścić w Allegro informacje o sobie (dane kontaktowe) oraz swojej działalności (w tym w postaci linku/odnośnika do swojej strony WWW, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż). Strona „O mnie” jest przyporządkowana do danego Konta. Treść strony „O mnie” jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających Allegro i nie może zachęcać do dokonywania zakupów poza Allegro. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia strony „O mnie” określa Załącznik nr 5 do Regulaminu” (vide: punkt 13.1 regulaminu Allegro). Zgodnie z przytoczonym powyżej zapisem regulaminu Allegro, strona „O mnie” spełnia przede wszystkim funkcję zakładki informacyjnej i stworzenie jej przez sprzedawcę nie ma charakteru obligatoryjnego. Allegro zakreśliło jedynie jej przeznaczenie i wskazało na jej informacyjny charakter. W związku z powyższym, warunki sprzedaży zawierające istotne elementy umowy winny każdorazowo znaleźć się w opisie danej transakcji, które będą wiążące dla kupującego. Jak możemy przeczytać w regulaminie Allegro:, „Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie Allegro formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami” (vide: punkt 5.1 regulaminu Allegro).

Reasumując

Sprzedaż na Allegro wiąże się dla każdego sprzedawcy ze spełnieniem podstawowych obowiązków informacyjnych, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Zamieszczając je czy to w opisie transakcji czy w osobnym dokumencie określanym, dość często przez sprzedawców, jako „Regulamin sprzedaży na Allegro” pamiętajmy o ich transparentności, co ułatwi ich zrozumienie po stronie kupującego a dla nas będzie zabezpieczeniem na wypadek kontroli ze strony UOKIK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto więc zasięgnąć porady prawnej.

Opracowanie: Katarzyna Zajdel