Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Najnowsze wpisy

Uwaga! Spółki, które nie zostały przerejestrowane z dawnych rejestrów RHB – jest korzystne orzeczenie TK dla byłych wspólników spółek, pozbawionych majątku w sposób niekonstytucyjny

Począwszy od 01.01.2016 r. aktualne stało się pytanie, dręczące wielu wspólników spółek, które z różnych powodów do dnia 31.12.2015 r. nie zostały przerejestrowane z dawnych rejestrów RHB do obecnie obowiązujących rejestrów KRS. Pytanie to jest zasadnicze – czy w imię pewności i bezpieczeństwa obrotu można się uciekać do zakazanej nacjonalizacji i pogwałcenia interesów osób trzecich?

Do tej pory, obserwując orzecznictwo sądowe zapadające w przedmiotowych sprawach, można było odnieść wrażenie, że widocznie jest to możliwe i że Państwo taką możliwość uważa za oczywistą.

Z dniem 11.12.2019 r. rzeczywistość prawa wspomnianych wspólników, a raczej byłych wspólników, znacząco się zmienia, na ich korzyść. Oto, bowiem Trybunał Konstytucyjny uznaje „Pozbawienie wspólników majątku za niekonstytucyjne. Przepis pozwalający na przejęcie przez Skarb Państwa majątku spółki, która została uznana za wykreśloną z rejestru jest niekonstytucyjny. Pozbawienie wspólników praw majątkowych wychodzi poza cel ustawy, którym jest wzmocnienie pewności obrotu i ochrony osób trzecich.

W środę 11 grudnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Jędrzejewski, przewodniczący, Leon Kieres, sędzia sprawozdawca, Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski, Andrzej Zielonacki uznał, że art. 9 ust. 2b zdanie trzecie Ustawy przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym jest niezgodny z konstytucją. Zgodnie z tym przepisem Skarb Państwa przejął nieodpłatnie z mocy prawa mienie po spółkach, które w terminie do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do KRS, a w efekcie zostały wykreślone z rejestru.

(więcej…)

Czytaj dalej

Strefa przeciw pożarowa w nieruchomości prywatnej

Kto z nas nie marzy o własnych czterech ścianach? Inwestor wybudował dla nas wymarzone mieszkanie, mamy własne miejsce parkingowe, stajemy się członkami Wspólnoty…. no właśnie, Wspólnoty, zaczynamy mieć prawa, ale zaczynamy też mieć i obowiązki. Poniżej omówimy sobie jeden z często spotykanych problemów wynikających z posiadania owych praw i obowiązków, jakim jest użytkowanie i zarzadzanie częściami wspólnymi nieruchomości przez Wspólnotę w kontekście posiadania strefy przeciwpożarowej.

Najczęściej jest tak, że w nieruchomości należącej do Wspólnoty znajdują się miejsca postojowe wykupione przez właścicieli mieszkań, poza tym znajdują się też drogi dojazdowe a także chodniki. W którymś miejscu musi się też znajdować droga pożarowa oraz tzw. nawrotka dla straży pożarnej. Ta najczęściej znajduje się na samym końcu jednej z dróg dojazdowych i najczęściej jest nieustannie zastawiona parkującymi samochodami. Jest to rzecz jasna duży problem, albowiem szerokość drogi pożarowej musi wynieść – zgodnie z § 13 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r, nr. 124, poz. 1030 z późn. zm.) – co najmniej 4 metry, czyli mniej więcej dwa pasy ruchu. Dlatego też Wspólnoty decydują się – niejednokrotnie przy ostrym sprzeciwie tych członków Wspólnoty, którzy np. nie mają wykupionych własnych miejsc parkingowych – na utworzenie strefy przeciw pożarowej. Celem stworzenia Strefy ma bowiem być przede wszystkim, doprowadzenie istniejącego status quo do stanu zgodnego z prawem.

Jak wspomniano powyżej, najczęściej jest tak, że owa umowna droga pożarowa oraz tzw. nawrotka dla straży pożarnej są stale zajęte przez zaparkowane na lub przy chodniku pojazdy. Jednakże w większości tych przypadków, nie może interweniować ani Straż Miejska ani Policja. Dzieje się tak dlatego, że nie obowiązuje tutaj art. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r, poz. 1260), zgodnie z którym Ustawa określa (…) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Przedmiotowy dojazd czy umownie ustalona droga pożarowa, nie jest ani drogą publiczną, ani Strefą ruchu ani Strefą zamieszkania. (więcej…)

Czytaj dalej

RODO

Szanowni Państwo

Rok 2018 to rok przyjęcia do stosowania nowych przepisów ochrony danych UE, przepisów które w sposób niezwykle dotkliwy dla przedsiębiorstw przewidują mechanizmy nakładania kar administracyjnych w takich kwotach, iż dla wielu oznaczałoby to poważne problemy z płynnością finansową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wszyscy słyszycie o RODO. Nasz zespół prawny również styka się z Państwa zapytaniami o RODO, jakie zadajecie w związku z współpracą między Państwem a naszą Kancelarią Prawną Zajdel & Szafraniec sp. j. Ponieważ czas jest bliski, dlatego też przygotowaliśmy Państwu kompendium informacji, byście nie popadli w nieuzasadnione obawy co do tego, czym w sumie jest RODO, zwłaszcza że wokół tematu narosło wiele niepotrzebnych mitów.

RODO – czyli co?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95 / 46 / WE. Inaczej mówiąc RODO to skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie to ma za zadanie ujednolicić przepisy regulujące ochronę danych osobowych w Państwach Unii Europejskiej. RODO wejdzie w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

Wszyscy administratorzy danych muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu, które zmieni dotychczasowe podejście do ochrony danych, albowiem to właśnie administratorzy danych w większym niż dotąd stopniu staną się podmiotami odpowiedzialnymi za to, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe może być każdy, nawet przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który zapisuje sobie w wybrany przez siebie sposób dane osobowe m.in. swoich klientów, pracowników i kontrahentów. Oznacza to, iż administratorzy muszą dokonać szczegółowej weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych i w wielu przypadkach je zmodyfikować. Jednocześnie muszą być przygotowani na właściwą realizację zwiększonych praw osób, których dane dotyczą.

(więcej…)

Czytaj dalej

Idziemy do Sądu – czyli o tym co wolno a czego nie wolno na sali rozpraw

Ustawodawca reguluje już właściwie niemal wszystkie dziedziny naszego codziennego życia. W sposób nieunikniony powoduje to konieczność częstszego odwiedzania Sądu. Z instytucjami wymiaru sprawiedliwości ogromna większość miała lub będzie miała styczność przynajmniej raz w życiu. Oprócz bowiem spraw karnych i gospodarczych, które są mniej powszechne dla przeciętnego człowieka, przed Sądem toczą się także m.in. postępowania rodzinne np. rozwód, podział majątku i postępowania spadkowe np. dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych członkach rodziny. Każdy może być także wezwany do Sądu w charakterze świadka, a takiego obowiązku nie można nie dopełnić.

Sąd to poważna instytucja, Sąd jest uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej a wizyta w Sądzie to poważny stres dla wielu. Wielu przekraczając jego próg czuje się zagubionych, wielu przerażonych. Ludzie, nie wiedzą jak zachować się w Sądzie, co im wolno, czego nie wolno, a co należy, dlatego niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie swego rodzaju kompendium informacji w temacie:

 • co należy wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach w trakcie postępowania;
 • kilka definicji wspólnych dla wszystkich procedur sądowych;
 • jakich reguł / zasad należy przestrzegać na Sali sądowej w trakcie postępowania sądowego;
 • jak przygotować się do wizyty w Sądzie (jak się zachować, jak się ubrać, co zabrać ze sobą);
 • i jeszcze kilka innych praktycznych aspektów dla tych, co pierwszy raz i dla bardziej zaprawionych w bojach sądowych.

(więcej…)

Czytaj dalej

AEGON TU na Życie S.A. – fundusz Idea Premium SFIO, czyli o tym czym jest ryzyko dla Inwestora

Z datą 08.01.2015r rozpoczęła się likwidacja przez ING Bank Śląski S.A. funduszu Inventum Premium SFIO. Dla wszystkich Inwestorów stała się katastrofa, z której w tamtej dacie jeszcze nie do końca zdawali sobie sprawę, albowiem środki, które zainwestowali zostały utracone bezpowrotnie. Depozytariusz przejął zarządzanie funduszami Inventum, kiedy KNF odebrała licencję Inventum TFI, czyli 07.10.2014r a – jak już wspomniano – 08.01.2015r rozpoczęła się ich likwidacja. Część z nich, np. Inventum Premium, nie wypłacała pieniędzy uczestnikom od pierwszych dni sierpnia 2014r, inne były zawieszone od początku września 2014r.

Fundusze Idea Premium zostały stworzone przez Dom Maklerski IDM Grzegorza Leszczyńskiego i Rafała Abratańskiego. Idea Premium SFIO to fundusz, który miał inwestować w bezpieczne papiery wartościowe, m.in. obligacje emitowane przez spółki o wysokiej wiarygodności. I przez lata robił to, osiągając ponadprzeciętne wyniki.

(więcej…)

Czytaj dalej

Wywłaszczenie nieruchomości w obliczu specustawy o korytarzach przesyłowych

W dniu 05.08.2015r ustępujący tego dnia Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał długo wyczekiwaną przez branżę energetyczną Ustawę z dnia 24.07.2015r o  przygotowaniu i  realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. 2016, poz. 1812), powszechnie nazywaną „specustawą o korytarzach przesyłowych”.

Przedmiotowy akt realizuje zamierzenia dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w zakresie inwestycji określanych mianem projektów wspólnego zainteresowania (ang. PCI), w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347 / 2013 z dnia 17.04.2013r w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające Decyzję nr 1364 / 2006 / WE oraz zmieniające Rozporządzenia (WE) nr 713 / 2009, (WE) nr 714 / 2009 i (WE) nr 715 / 2009 (dalej: Rozporządzenie nr 347 / 2013 albo Rozporządzenie). Najogólniej rzecz ujmując, Rozporządzenie nr 347 / 2013 ukierunkowane jest na stworzenie bezpiecznego i konkurencyjnego rynku m.in. energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej, w tym poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury wewnętrznej oraz połączeń transgranicznych, jak również poprzez budowę nowych źródeł energii odnawialnej. Celem Ustawy jest udrożnienie procesu inwestycyjnego dla projektów wspólnego zainteresowania, które to inwestycje są traktowane przez UE, jako priorytetowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju konkurencji w tym segmencie wspólnotowego rynku.

(więcej…)

Czytaj dalej

Odszkodowanie za zmniejszenie wartości rzeczy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów szczegółowo określonych w przepisach ustawy. Bieg terminu wyznaczonego na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla konsumenta w momencie, gdy wszedł on w fizyczne posiadanie towaru. Dla zachowania terminu konsument winien złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu rzeczy. Częstym problemem przy odstąpieniu od umowy, jaki dotyka sprzedawców, jest zwrot rzeczy w stanie uszkodzonym lub w stanie, który uniemożliwia dalszą jego odsprzedaż, co stanowi dość poważny problem. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może domagać się odszkodowania za towar zwrócony w stanie, który w wielu wypadkach nie ma już żadnej wartości?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. wprowadziła przepisy prawne, nakładające na konsumenta odpowiedzialność za zmniejszenie rzeczy zwróconej po odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ww. ustawy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. pkt  9.

(więcej…)

Czytaj dalej

Wpis do KRD – firmy windykacyjne już nie są bezkarne, czyli prosty przepis na uzyskanie odszkodowania od firm bezkarnie wpisujących do KRD

No tak, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale pojawiło się światełko w tunelu, a my idziemy w stronę światła. A o co dokładnie chodzi? O stosowanego przez firmy windykacyjne straszaka windykacyjnego w postaci bezkarnego wpisywania do KRD wszelkich długów, tych prawdziwych, ale najczęściej długów nieistniejących, przedawnionych, urojonych, sztucznie napompowanych, co do ich wysokości, przez doliczanie kolejnych odsetek od odsetek i kwot głównych wcześniej rzecz jasna skapitalizowanych z odsetkami żeby była większa kwota, opłat za smsy, telefony, listy czy wizyty terenowe czy też sprzedawanych dalej, koszty cesji, sprzedaży długu, itp.

Żeby iść dalej w rozważaniach, trzeba sobie wyjaśnić, czym jest firma windykacyjna a czym jest fundusz. Otóż długi od banków mogą skupować wyłącznie niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, w skrócie NSFIZ, zwane funduszami. Te zaś są reprezentowane przez firmy windykacyjne, które działają w imieniu i na ich rzecz.  Część funduszy ma swoje stałe firmy windykacyjne, najczęściej powiązane kapitałowo jak np. Prokura NSFIZ i Kruk S.A., niektóre mają bliźniacze nazwy funduszu i firmy windykacyjnej np. BEST NSFIZ i BEST S.A. itd.

Inne fundusze korzystają z zewnętrznych firm windykacyjnych np. Kredyt Inkaso NSFIZ czy OMEGA Wierzytelności NSFIZ oddają do obsługi swoje wierzytelności do GetBack S.A. Dlatego bardzo często mylnie interpretuje się, że „bank sprzedał dług do np. Ultimo”. Otóż Bank sprzedał dług do funduszu, który obsługuje firma windykacyjna np. Firma Ultimo. Czyli w sądzie nie walczy się z Ultimo czy Krukiem, tylko bezpośrednio z funduszem, jednak ten zabieg jest celowy, ponieważ w Internecie najczęściej poszukuje się informacji w oparciu o nazwy firm windykacyjnych, a nie rzeczywistych wierzycieli, czyli funduszy, dlatego warto znać różnicę między nimi.

(więcej…)

Czytaj dalej

Wypowiedzenie terminowej umowy najmu z „ważnych powodów”

Przez Umowę najmu Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz. Do zawarcia Umowy najmu dochodzi wówczas, gdy Strony uzgodnią istotne jej składniki, do których należą przedmiot najmu i czynsz. Zależnie od woli Stron Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Najemcy zawierający Umowy najmu nie do końca zdają sobie sprawę, jakie skutki prawne, szczególnie w zakresie wypowiedzenia rodzi zawarcie Umowy najmu na czas określony. Wypowiedzenie Umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony jest możliwe tylko w wypadkach określonych w tej Umowie. Problem polega na tym, że Przedsiębiorcy nie podają wyraźnie takich przyczyn. W konsekwencji są zmuszeni kontynuować stosunek najmu, często nie mogąc wypowiedzieć Umowy przed jej upływem. Jeśli Najemca złoży Wynajmującemu oświadczenie o wypowiedzeniu takiej Umowy w innej sytuacji niż ta, która została przez Strony przyjęta, skutek będzie praktycznie żaden. Umowa pomiędzy Stronami będzie trwała dalej z wszystkimi tego faktu konsekwencjami w tym obowiązkiem płatności czynszu oraz innych należności przez Najemcę. Dodatkowo tylko Najemca może się narazić na konieczność zapłaty kar umownych w związku z naruszeniem innych postanowień Umowy najmu czy Regulaminów np. centrów handlowych będących załącznikami do Umowy najmu. Powstaje więc pytanie, dlaczego tak się dzieje?

Pomimo wyraźnej regulacji art. 673 § 3 KC, nadal wielu Przedsiębiorców decyduje się na podpisywanie Umów najmu z wadliwie sformułowaną klauzulą wypowiedzenia, narażając się na ryzyko bezskuteczności takiego wypowiedzenia.

(więcej…)

Czytaj dalej

Sytuacja prawna podmiotów nieprzerejestrowanych z rejestru RHB przed datą 01.01.2016r – aktualizacja

Na naszej stronie Doradztwa Prawnego omawiana już była tematyka zarówno martwych spółek dryfujących w rejestrze KRS KLIKNIJ jak i tematyka skutków nie przerejestrowania spółki z rejestru RHB do rejestru KRS KLIKNIJ

Jednakże mamy rok 2017 i niestety sytuacja prawno – faktyczna wielu podmiotów w naszym kraju, które nie przerejestrowały się z rejestru RHB do rejestru KRS i wciąż działających, wymaga, by ponownie pochylić się nad tematem.

Standardowo pierwsza rozmowa telefoniczna reprezentanta nieprzerejestrowanej spółki z naszym Doradztwem zaczyna się zawsze tak samo:

- Dzień dobry. Co mamy zrobić, bo nie przerejestrowaliśmy się z RHB i w Internecie na jakiejś stronie przeczytaliśmy, że nasz majątek przejął Skarb Państwa a my cały czas działamy, zatrudniamy ludzi, płacimy pensje, odprowadzamy podatki, płacimy ZUS itp. 

- A co robiliście 15 lat, gdy był czas na przerejestrowanie się?

- Aaaaaaa no, bo czasu nie było, bo byliśmy zajęci zarabianiem pieniędzy *) działamy bez prawnika bo nigdy nie mieliśmy kłopotów prawnych *) nasz Zarząd „się zagapił” i nie wiedział o zmianach w prawie *), nie jesteśmy z Polski i nie znamy Waszego prawa i tylko spółka nasza u Was działa *)

- no to nie mamy dla Was dobrych wieści, od 01.01.2016r nie istniejecie. Zostaliście wykreśleni z rejestru RHB, nie ma was w KRS, nie istniejecie a wasz majątek przejął Skarb Państwa. Koniec.

- Ale jako to!!!! My tu jesteśmy!!!! Działamy!!! Żyjemy!!! Tak nie wolno!!!! 

*) – niepotrzebne skreślić

No właśnie czy faktycznie koniec? Zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. Ten artykuł nie da czytelnikowi gotowej recepty, co należy dalej zrobić. Celem tego opracowania jest pokazanie trudności i problemów, jakie stoją przed przedsiębiorcami, którzy chcą walczyć i zapewne będą walczyć o swoje majątki, zwłaszcza, że w Polsce nie było jeszcze takiej sprawy sądowej. Nie ma też orzecznictwa ani stanowiska SN w tej sprawie. Temat jest dziewiczy i dlatego bardzo trudny i złożony zarówno prawnie jak i faktycznie.

(więcej…)

Czytaj dalej

Rada Nadzorcza w Spółkach

Zgodnie z treścią art. 213 KSH w Spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 PLN a jednocześnie Wspólników jest więcej niż 25, ustanawia się Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną, jako organ obowiązkowy. Poniżej tych wymagań kodeksowych, Rada Nadzorcza w Spółce z o.o., będzie organem fakultatywnym, czyli może, choć nie musi, zostać powołana przez Wspólników Spółki.  Podobne reguły obowiązują w Spółce komandytowo – akcyjnej. Tu Radę powołać można, trzeba jednak dopiero wtedy, gdy liczba akcjonariuszy przekroczy 25 osób. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, gdyż pozwala uniknąć niechybnego paraliżu decyzyjnego, ziścił by się tu bowiem czarny scenariusz, że gdzie kucharek sześć …. tam nie ma co jeść.

Warto zauważyć, że jeśli jest już ustanowiona Rada Nadzorcza to w sytuacji, gdy jeden lub oba wyżej wskazane warunki przestaną być przez Spółkę spełniane np.: gdy, zmniejszy się poniżej 25 liczba Wspólników, nie oznacza to, że Rada Nadzorcza ma być zlikwidowana.

(więcej…)

Czytaj dalej

Uwaga przedsiębiorcy!

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! PROKURATURA PODAJE WAM POMOCNĄ DŁOŃ!!! W odpowiedzi na pismo naszego Biura z dnia 15.12.2016r w sprawie podszywania się rożnych podmiotów pod rejestr CEIDG i namawiania Was Przedsiębiorcy do opłacania tychże wpisów w kwotach różnych, nawet do 500 zł, co przypominamy jest niezgodne z prawem, albowiem wpis do CEIDG jest nieodpłatny, otrzymaliśmy z Prokuratury Krajowej, pismo z dnia 30.05.2017r zgodnie z którym, wszczęto śledztwo o zasięgu ogólnopolskim. Postepowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, pod sygn. akt.: PO I Ds 49.2017.

Na tę okoliczność zwracamy się do Was Przedsiębiorcy tj. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek KSH), którzy otrzymaliście takie pisma wyłudzające środki pieniężne o zgłaszanie się pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, adres: 80 – 853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36.

W piśmie należy podać:
Ø sygn. akt.: PO I Ds 49.2017;
Ø swoje dane adresowe i kontaktowe;
Ø skopiować lub dołączyć oryginał pisma którym próbowano od Was wyłudzić środki pieniężne;
Ø krótki opis sytuacji.

Przedsiębiorcy!!! Jak widzicie, wielu z Was starało się dochodzić sprawiedliwości w ramach pojedynczych zgłoszeń do właściwych organów ściągania o zaistniałej sytuacji. Jak widać było Was bardzo wielu, tak wielu że mamy postępowanie o zasięgu ogólnopolskim. I o to chodziło. Zgłaszajcie się. Powodzenia.

001

Czytaj dalej

Prokura w spółce z o.o.

Członkowie Zarządu nie zawsze są w stanie osobiście dokonywać wszystkich czynności prawnych. Dlatego też, aby wesprzeć prowadzoną przez nich działalność gospodarczą powołano do życia instytucję prokury. Jest ona wygodnym rozwiązaniem, które daje istotne uprawnienia osobie powołanej na to stanowisko. Powołanie Prokurenta może się zatem opłacać. Zwyczajowo o pełnomocniku danego przedsiębiorcy dowiadujemy się, gdy on przedstawia pełnomocnictwo. Ale istnieje jeden szczególny rodzaj pełnomocnika i to jest właśnie Prokurent. Prokurent to inaczej pełnomocnik handlowy przedsiębiorcy ujawniany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uprawnienia Prokurenta są niemal tak szerokie, jak uprawnienia Członków Zarządu Spółki. Należy jednak zdecydowanie odróżnić od siebie Zarząd i Prokurenta.

Zakres umocowania Prokurenta jest bardzo szeroki i podejmowane przez niego samodzielnie czynności mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważny jest wybór Prokurenta: powinna być to osoba zaufana, znająca przedsiębiorstwo i sposób jego funkcjonowania, od której przedsiębiorca może oczekiwać, iż będzie działała w interesie przedsiębiorstwa.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Prokurent w żaden sposób nie zastępuje ani nie ogranicza w działaniu samego przedsiębiorcy lub jego organów np. Zarządu. Prokurent działa równolegle i niezależnie od nich.

(więcej…)

Czytaj dalej

Doniosłość awizo w postępowaniu sądowym

Z inicjatywy Kwartalnika „Iustitia” przeprowadzono badanie „Diagnoza  świadomości Polaków 2016”. Jego wyniki zostały zaprezentowane w SN i przedstawiają obraz wg, którego, większość Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ignorowanie skierowanych do nich przesyłek sądowych i nie odbieranie ich w wyznaczonym terminie z urzędu pocztowego może mieć negatywne skutki prawne, a w niektórych przypadkach doprowadzić może nawet do wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez wiedzy dłużnika. Znajomość skutków formalnych nieodebrania bądź odmowy przyjęcia przesyłki sądowej zaprezentowało jedynie 36 % badanych, co stanowi alarmująco niski odsetek.

Doręczanie pism sądowych przez pocztę jest jednym z najczęstszych sposobów komunikacji organu postępowania z jego uczestnikiem. Przekłada się ono na istotne procesowo konsekwencje. Tryb dokonywania doręczeń w postępowaniu cywilnym, jak również jego sposoby, a także skutki niemożności doręczenia przesyłek  jak i odmowy ich przyjęcia przez adresata uregulowany został w rozdziale 2 ustawy z dnia 17.11.1964r Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101 z poźn. zm).

Zgodnie z art. 131 § 1 KPC, Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012r Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529), osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową. Owym „operatorem pocztowym” od dnia 01.03.2016r jest znowu po dwuletniej przerwie Poczta Polska. Oprócz tego „tradycyjnego” sposobu doręczenia przesyłek istnieje również tryb doręczeń za pomocą systemu teleinformatycznego, co dotyczy elektronicznego postępowania upominawczego, jednakże dotyczy to jedynie powoda, czyli osoby składającej pozew w tym postępowaniu, natomiast pozwany odpis pozwu wraz z nakazem zapłaty otrzyma, co do zasady drogą pocztową.

(więcej…)

Czytaj dalej

Zwrot świadczeń dodatkowych z tytułu umowy szkoleniowej w ramach Umowy o pracę

Przyznanie Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowych świadczeń zależy wyłącznie od woli Pracodawcy i uzgodnień między Stronami, a ich zakres powinien być uregulowany w umowie szkoleniowej, która nieodłącznie powiązana jest z umową o pracę. Przy zawieraniu takiej umowy z Pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe trzeba pamiętać o zapisach doprecyzowujących przyznawanie poszczególnych świadczeń przez Pracodawcę, określeniu procedury udzielania urlopu szkoleniowego i niezbędnych zwolnień na uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.

Pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, jeśli zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności, za zgodą lub z inicjatywy Pracodawcy, potrzebne do wykonywania pracy na aktualnym stanowisku lub na stanowisku przyszłym, jeśli Pracodawca planuje zmiany warunków pracy w ramach np. awansu czy w razie zmiany kierunku działalności. Wskazano tutaj dwie sytuacje, w których nauka Pracownika jest podnoszeniem kwalifikacji w rozumieniu przepisów KP, tj. odbywa się ona:

 • z inicjatywy Pracodawcy, czyli Pracownik zgodził się na propozycję Pracodawcy w tym zakresie lub
 • za zgodą Pracodawcy.

W obu tych przypadkach dochodzi do porozumienia pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, który albo akceptuje propozycję Pracodawcy, albo uzyskuje akceptację swojego wniosku szkoleniowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracownika nigdy nie może następować w drodze polecenia służbowego np. na dokształcanie się w różnych formach.

(więcej…)

Czytaj dalej

Odpowiedzialność współmałżonka wspólnika spółki cywilnej za długi spółki

Przedmiotem niniejszego opracowania będzie sytuacja, w której jeden ze współmałżonków prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej z osobami trzecimi. Najczęstszymi kwestiami problematycznymi z którymi należy sobie poradzić są:

 • czy małżonek wspólnika spółki cywilnej powinien się obawiać odpowiedzialności za długi wynikające z umów zawartych przez tę spółkę cywilną?
 • jak powinien postąpić przedsiębiorca zawierający umowę ze spółką cywilną, aby nie narazić się na brak lub istotne ograniczenie możliwości zaspokojenia swoich roszczeń?

Poniżej postaramy się rozstrzygnąć te wątpliwości.

By odpowiedzieć na powyższe pytania, przedstawiam w krótkim zarysie istotę spółki cywilnej i zasady odpowiedzialności w spółce cywilnej.

Działanie spółki cywilnej reguluje KC w art. 860 – 875. Jest to najprostsza forma działalności gospodarczej, jest łatwa w zakładaniu i tania w rejestracji, co sprawia, że cieszy się dużą popularnością. Spółkę prowadzą wspólnicy wnoszący wkład w postaci pieniężnej, własności lub innych praw albo świadczeniu usług. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, to wspólnicy w drodze zawartej umowy działają na rynku. Nie jest ona podmiotem praw i obowiązków, tak jak to dzieje się w przypadku spółek prawa handlowego. Konsekwencją tego faktu jest, iż każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaś spółka ma swój nr NIP oraz własny numer regon.

(więcej…)

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka – skutki prawne

Z dniem 07.12.2016r Marszałek Sejmu RP obwieścił wejście w życie tekstu jednolitego przepisów Ustawy z dnia 28.02.2003r Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016, poz. 2171). Fragment Ustawy która nas interesuje w niniejszym opracowaniu w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), zawarty jest w tytule V Ustawy. Jest to bardzo istotna regulacja, która ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów, a także ich ogłaszania oraz wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów, układu ze swoimi wierzycielami.

By móc dalej rozważać zapisy księgi V poniżej zamieszczono słowniczek zwrotów używanych w dalszej treści.

Wierzyciel – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy (dług). Podstawą przyjęcia takiej definicji jest art. 353 KC – Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Syndyk – po wejściu w życie Ustawy o Licencji Syndyka – Syndycy licencjonowani wykonują swój zawód w ramach kancelarii syndyków. Są specjalistami zarządzania kryzysowego, menadżerami rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych, pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z kłopotami finansowymi.

Prawo upadłościowe – regulujące zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników tj. przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz skutki ogłoszenia upadłości.

Wymagalność zobowiązania pieniężnego – zobowiązanie, co do którego termin płatności minął, a które nie zostało przedawnione lub umorzone, a więc możliwe jest żądanie przez wierzyciela jego spłaty.

Przedmioty wyłączone spod egzekucji – zgodnie z art. 829 i nast. KPC, rzeczy wyłączone spod egzekucji to:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • część wynagrodzenia;
 • część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przechodząc do merytorycznych rozważań, przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej – postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym. Każdorazowo konsument musi spełnić szereg przesłanek, które podlegają indywidualnej ocenie przez rozpatrujący wniosek Sąd.

(więcej…)

Czytaj dalej

Kary umowne – nie zawsze sprawiedliwe ustalenie pomiędzy Stronami Umowy

Instytucja kary umownej należącej do kategorii dodatkowych zastrzeżeń umownych, jest regulowana w art. 483 – 485 KC. Kara umowna pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną, będąc swego rodzaju surogatem odszkodowania a ponadto pełni rolę stymulacyjną i prewencyjną, gdyż pomyślana została, jako zabezpieczenie realnego wykonania zobowiązania. Kara umowna posiada także charakter represyjny, zamieniając się w sankcję cywilnoprawną w przypadku, gdy dochodzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Klauzula umowna, zobowiązująca jedną ze stron do zapłaty określonej kwoty, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności zdejmuje z wierzyciela obowiązek udowodnienia rozmiarów faktycznej szkody. Stanowi to dodatkowy czynnik mobilizujący dłużnika do wykonania zobowiązania.

Kara umowna dla zobowiązań pieniężnych

Zastrzeganie kar umownych w umowach, które zawierają między sobą przedsiębiorcy jest częste, ale nie należy ich mylić z odsetkami. Kara umowna, nazywana niekiedy odszkodowaniem umownym, ma powodować naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, takiego jak dostawa towarów czy wybudowanie biurowca, czyli mogą to być umowy rezultatu np. umowa o dzieło, jak również umowy starannego działania np. umowa zlecenia. O ile kara umowna powstaje w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, to wyrażona może zostać jednak jedynie w pieniądzu. Zastrzeżenie w umowie kary umownej nie zmienia obowiązków stron stosunku prawnego wskazanych w art. 354 KC, według którego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje, także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

(więcej…)

Czytaj dalej

Skutki nie przerejestrowania spółki z rejestru RHB do rejestru KRS

Przedsiębiorcy, których spółki zostały wpisane do powstałego w 1919r Rejestru Handlowego B (RHB) – składał się on z trzech działów A, B, C, do B były wpisywane spółki z o.o., akcyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – prowadzonego w sądach rejestrowych do 01.01.2001r, mieli czas na przepisanie danych swoich firm do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) do końca grudnia 2015r. Początkowo ostateczny termin złożenia wniosku o przerejestrowanie ustalono na 31.12.2003r, jednak wobec faktu, że do końca 2009r około 160 000 podmiotów nie wykonało tego obowiązku, Ustawą nowelizującą termin ten został przedłużony do 31.12.2013r, a następnie do 31.12.2015r. Była to bardzo ważna nowelizacja m.in. dla spadkobierców przedwojennych właścicieli spółek, którzy do tej pory nie przerejestrowali spółki z rejestrów RHB do KRS.

Począwszy od wejścia w życie przepisów Ustawy o KRS, rejestr ten stał się ważnym źródłem informacji o podmiotach gospodarczych. Ustawa ta na przestrzeni kilku ostatnich lat jej obowiązywania niezaprzeczalnie przyczyniła się do wzmocnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Funkcje, jakie obecnie spełnia KRS to funkcja ewidencyjna, informacyjna, legalizacyjna oraz funkcja gwarancyjna. Doniosłość tychże funkcji wzrosła nie tylko w krajowym obrocie procesjonalnym, ale również w obrocie międzynarodowym.

(więcej…)

Czytaj dalej

Oddaj swój głos by poprzeć List otwarty do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oszustw praktykowanych przez Firmę CEDGiF

Szanowni Przedsiębiorcy

W ślad za informacją, jaką zamieściliśmy na naszej stronie www.doradztwoprawne.org o praktykach noszących znamiona oszustwa tj. wyłudzenia środków pieniężnych czynionych przez Firmę pod nawą CEDGiF – CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FIRM, która rozsyła dokument wraz z blankietem opłaty, stanowiący wezwanie do dokonania opłaty w kwocie 295 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) za faktycznie dokonany przez Was Przedsiębiorców wpis do CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz w ślad za głosami wielu Was Przedsiębiorców, którzy sugerowaliście by złożyć w tej sprawie List otwarty do Ministra Sprawiedliwości, zamieszczamy poniżej skan pisma, jakie w tej sprawie zostało wystosowane.

Jednocześnie, zachęcamy do złożenia Państwa głosu w sprawie, jako sprzeciwu dla stosowanych praktyk przez nieuczciwą Firmę pod nazwą CEDGiF oraz wobec niemocy z jaką spotykają się Przedsiębiorcy ze strony właściwych organów ściągania w postaci umarzania postępowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość zgłaszanego przez Was czynu.

W celu złożenia swojego głosu, należy pobrać i wypełnić oświadczenie, dostępne w linku poniżej i przesłać je mailowo na adres: sabina@doradztwoprawne.org

Pobierz oświadczenie do podpisania

(więcej…)

Czytaj dalej