Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

header-porada-prawna

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz sposób korzystania ze strony internetowej https://doradztwoprawne.org należącej do Spółki Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, biuro: Aleja Słowackiego 7/1, 31-159 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580.

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Usługobiorcy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej strony, to koszt połączenia internetowego, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Usługobiorca. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: 781 833 444 (opłata wg taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres: kasia@doradztwoprawne.org

4. Terminologia pojęć użytych w regulaminie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4, poz. 28);

 2. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym http://doradztwoprawne.org

 3. Usługobiorca/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 4. Usługodawca/Spółka – Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, biuro: Aleja Słowackiego 7/1, 31-159 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580;

 5. Zapytanie – wniosek Klienta skierowany za pośrednictwem strony internetowej do Usługodawcy, której przedmiotem jest wykonanie Usługi.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług niniejszej strony internetowej jest:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7,8,10,Vista, Linus, OsX, Android,

 2. aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

 3. aktywne konto poczty elektronicznej,

 4. najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox,

 5. włączona obsługa apletu JavaScript, plików cookies,

 6. włączona wtyczka Flash Player,

 7. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa,

 8. łącza internetowego o minimalnej przepustowości 128 (Kbit/s).

2. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z zasobów niniejszej strony internetowej, zgodnie z jej przeznaczeniem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

4. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z niniejszej strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

5. Dane przesyłane przy użyciu formularza dostępnego w zakładce „Porada Prawna online” chronione są poprzez zastosowanie protokołu Secure Socket Layer (SSL).

§3 Usługa „Porada prawna online”

1. Usługodawca udostępnia możliwość uzyskania porady prawnej on-line za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://doradztwoprawne.org/porada-prawna-online/

2. W celu skorzystania z usługi „Porada prawna on-line” należy wypełnić formularz podając następujące dane:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres e-mail,

 3. opis sprawy – w tym miejscu należy opisać problem prawny,

 4. kliknąć na przycisk „WYŚLIJ”.

3. Po przesyłaniu przez Klienta zapytania, Usługodawca dokonuje w terminie 2 dni roboczych bezpłatnej wyceny usługi na podstawie danych przesłanych przez Klienta z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

4. Termin, o którym mowa w pkt. 3 dotyczy zapytań złożonych za pośrednictwem strony https://doradztwoprawne.org w dni robocze w godzinach od 9: 00 do 16:00. W przypadku przesłania zapytania w terminie innym niż powyższy, bieg terminu, o którym mowa w pkt. 3 rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego od godziny 9:00.

5. Wysokość ceny za usługę porady prawnej uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładu czasu pracy prawnika rozpatrującego dane zagadnienie prawne.

6. W przypadku skomplikowanych porad prawnych, termin udzielenia porady prawnej ustalany jest z Klientem indywidualnie.

7. Usługodawca w terminie określonym w pkt. 3 przesyła do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail informację zwrotną zawierającą wycenę usługi z podaniem ceny wyrażonej w polskich złotych, zawierającej podatek VAT wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które winna być dokonana płatność.

8. W terminie do 2 dni roboczych liczonych od momentu wpływu kwoty wyceny usługi na rachunek bankowy Usługodawcy sporządzana jest porada prawna, którą Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. W przypadku braku płatności w terminie określonym przez Usługodawcę, porada prawna nie zostanie udzielona.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy nieudzielenia porady prawnej w przypadku, gdy nie ma ona charakteru prawnego lub wykracza poza zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, zawiera treści obraźliwe oraz narusza dobra osobiste osób trzecich.

§4 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony internetowej można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kasia@doradztwoprawne.org, telefonicznie pod numerem: 781-833-444 oraz korespondencyjnie na adres: Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, biuro: Aleja Słowackiego 7/1, 31-159 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez niniejszą stronę internetową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Porada prawna online” w celu odpowiedzi na pytania związane z udzieleniem porady prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla powyższego celu.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Usługodawcą drogą pisemną na adres: Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna, ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: kasia@doradztwoprawne.org

§6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

2. Treści zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23 maj 2018 r.

Pobierz regulamin w PDF