Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

header-porada-prawna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

http://doradztwoprawne.org

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz sposób korzystania z strony internetowej http://doradztwoprawne.org należącej do Spółki Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie.

§ 1

Definicja pojęć

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz..U. 1951 nr 4, poz. 28).

Moderator – osoba zarządzająca systemem informatycznym, zatwierdzająca w szczególności komentarze dodane do artykułów w zakładce „Publikacje” dostępnej na stronie serwisu http://doradztwoprawne.org

Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym http://doradztwoprawne.org będąca własnością Spółki Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie.

Spółka – Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, Biuro: ul. Wenecja 3/8, 31-117 Kraków, KRS – 00005231585, NIP – 678-315-19-12

Usługobiorca/Klient – Przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługodawca – Spółka Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, Biuro: ul. Wenecja 3/8, 31-117 Kraków.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną.

Zapytanie – wniosek Klienta skierowany za pośrednictwem strony internetowej do Usługodawcy, której przedmiotem jest wykonanie Usługi.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Strony internetowej i podmiotem świadczącym usługi w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym http://doradztwoprawne.org jest Spółka Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, biuro: ul. Wenecja 3/8, 31-117 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580 zwana Usługodawcą.

2. Spółka świadczy za pośrednictwem strony internetowej usługi w zakresie pomocy prawnej, polegające na udzieleniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych a także przygotowywaniu projektów dokumentów oraz pism procesowych na zasadach określonych w Regulaminie i w zakresie zagadnień prawnych wyszczególnionych w ofercie zamieszczonej na stronie http://doradztwoprawne.org/uslugi/

3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcy Regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej należą do Usługodawcy.

5. Treści zamieszczone na stronie internetowej http://doradztwoprawne.org są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

6. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie przez Usługobiorcę:

– dostępu do Internetu,

– aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,

– przeglądarki internetowej: Internet Explorer od wersji 9, Firefox od wersji 3.6, Gogle Chrome od wersji 4, Safari od wersji 3, Opera od wersji 10, Safari iOS, Android Browser, Opera Mobile, Opera mini,

– systemu operacyjnego: Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux, OS X, Android, Windows Phone, iOS,

– włączonej obsługi JavaScript,

– minimalnej rozdzielczości: 1024px x 768px,

– łącza internetowego o minimalnej przepustowości 128 (Kbit/s).

§ 4

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej następujące usługi:

– zamówienie porady prawnej on-line,

– dodawanie komentarzy do publikacji dostępnych na stronie internetowej,

– możliwość zamówienia biuletynu informacyjnego „Newsletter”.

§ 5

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługa „porada prawna on-line”

1. Usługodawca udostępnia możliwość uzyskania porady prawnej on-line za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://doradztwoprawne.org/porada-prawna-online/

2. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w pkt. 1 należy podać następujące dane:

– imię i nazwisko (pole wymagane),

– adres e-mail (pole wymagane),

– temat (określenie tematu wiadomości – pole niewymagane),

– numer telefonu (pole niewymagane),

– opis sprawy – (pole wymagane) – w tym miejscu należy opisać problem prawny,

– załączyć skany dokumentów istotnych dla sprawy,

– kliknąć w ikonę „WYŚLIJ”.

3. Po wysłaniu przez Klienta zapytania, Usługodawca dokonuje w terminie 2 dni roboczych bezpłatnej wyceny usługi na podstawie danych przesłanych przez Klienta z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

4. Termin, o którym mowa w pkt. 3 dotyczy zapytań złożonych za pośrednictwem strony http://doradztwoprawne.org w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. W przypadku przesłania zapytania w terminie innym niż powyższy, bieg terminu, o którym mowa w pkt. 3 rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego od godziny 9:00.

5. Wysokość ceny za usługę uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładu czasu pracy prawnika rozpatrującego dane zagadnienie prawne.

6. W przypadku skomplikowanych porad prawnych, termin udzielenia porady prawnej ustalany jest z Klientem indywidualnie.

7. Usługodawca w terminie określonym w pkt. 3 przesyła do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail informację zwrotną zawierającą wycenę usługi z podaniem ceny wyrażonej w polskich złotych, zawierającej podatek VAT wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które winna być dokonana płatność.

8. Przedstawienie Klientowi wyceny usługi prawnej wraz z podaniem terminu płatności oraz terminu jej realizacji stanowi ofertę wykonania usługi porady prawnej przez Spółkę. Przyjęcie oferty przez Klienta skutkuje zawarciem umowy o udzielenie porady prawnej.

9. W terminie do 2 dni roboczych liczonych od momentu wpływu kwoty wyceny usługi na rachunek bankowy Usługodawcy sporządzana jest porada prawna, którą Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

10. W przypadku braku płatności w terminie określonym przez Usługodawcę, porada prawna nie zostanie udzielona.

11. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy nieudzielenia porady prawnej w przypadku, gdy:

– nie ma ona charakteru prawnego lub wykracza poza zakres usług świadczonych przez Usługodawcę,

– zawiera treści obraźliwe,

– narusza dobra osobiste osób trzecich.

Usługa „Komentarze”

1. Usługobiorca ma możliwość dodawania komentarzy do artykułów dostępnych na stronie internetowej http://doradztwoprawne.org

2. W tym celu należy przejść do zakładki „Publikacje” i wybrać artykuł, który chcemy skomentować.

3. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system strony internetowej należy podać następujące informacje:

– imię (pole wymagane),

– adres poczty e-mail (pole wymagane – e-mail nie będzie udostępniony),

– adres strony internetowej (pole niewymagalne),

– wpisać tekst w okienku,

– wpisany komentarz potwierdzić kliknięciem w ikonę ”WYŚLIJ KOMENTARZ”.

4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 3, dodany komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora obsługującego stronę internetową.

5. Usługa „Komentarze” jest usługą świadczoną bezpłatnie.

Usługa umożliwiająca zamówienie biuletynu informacyjnego „Newsletter”

1. Usługobiorca może zamówić subskrypcję biuletynu informacyjnego „Newsletter” poprzez wpisanie adresu e-mail odpowiednim okienku dostępnym na stronie internetowej w zakładce http://doradztwoprawne.org/publikacje/ a następnie wykonaną czynność potwierdzić poprzez kliknięcie na ikonę „Zapisz się”.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1 system strony wyświetla komunikat o następującej treści: „Zostałeś zapisany do subskrypcji. W ciągu kilku minut otrzymasz e-mail potwierdzający. Kliknij w odnośnik w nim zawarty, aby potwierdzić subskrypcję. Jeśli e-mail nie pojawi się w Twojej skrzynce przez 15 minut – sprawdź folder spam”.

3. Na podany adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana wiadomość e-mail z linkiem, którego kliknięcie powoduje potwierdzenie i uruchomienie subskrypcji. Z chwilą potwierdzenia usługi poprzez kliknięcie w link, zostaje uruchomiona usługa przesyłania biuletynu informacyjnego „Newsletter”.

4. Biuletyn informacyjny „Newsletter” wysyłany jest w formacie HTML lub TXT na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej e-mail.

5. Rozsyłanie biuletynu informacyjnego jest usługą bezpłatną.

6. Usługobiorca może zrezygnować w każdej chwili z usługi przesyłania biuletynu informacyjnego „Newsletter” poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kasia@doradztwoprawne.org z prośbą o usunięcie adresu e-mail z bazy danych.

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://doradztwoprawne.org można składać w następujący sposób:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kasia@doradztwoprawne.org

– telefonicznie pod numerem + 48 781 833 444 (opłata wg stawki operatora),

– pisemnie na adres:

Spółka Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec spółka jawna

ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków

2. Reklamacja winna zawierać:

– dane osoby zgłaszającej reklamację a w szczególności imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail),

– opis stanu faktycznego, będący podstawą do złożenia reklamacji,

3. Reklamację należy złożyć w terminie do 14 dni od zaistnienia sytuacji, której reklamacja dotyczy.

4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego przez Usługodawcę.

5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie wysłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

– zmiany obowiązujących przepisów prawnych,

– zmian związanych z technicznym działaniem strony internetowej http://doradztwoprawne.org, mających wpływ na proces świadczenia usług przez Usługodawcę.

3. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej http://doradztwoprawne.org.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorcę obowiązuje regulamin w brzmieniu z dnia, w którym nastąpiło przesłanie zapytania do Usługodawcy.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2014 r.

Pobierz regulamin w formacie PDF