Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz sposób korzystania ze strony internetowej https://doradztwoprawne.org należącej do Spółki Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Nuszkiewicza 17/20 31 – 422 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580.

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Usługobiorcy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej strony, to koszt połączenia internetowego, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Usługobiorca. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: 781 833 444 (opłata wg taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres: kasia@doradztwoprawne.org

4. Terminologia pojęć użytych w regulaminie:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4, poz. 28);
 • Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym http://doradztwoprawne.org
 • Usługobiorca/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • Usługodawca/Spółka – Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Nuszkiewicza 17/20 31 – 422 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580;
 • Zapytanie – wniosek Klienta skierowany za pośrednictwem strony internetowej do Usługodawcy, której przedmiotem jest wykonanie Usługi.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Warunkiem korzystania z usług niniejszej strony internetowej jest:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7,8,10,Vista, Linus, OsX, Android;
 • aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera;
 • włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript;
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

4. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony internetowej było możliwe dla Usługobiorcy z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu komputerowego posiadany przez Usługobiorcę, pozwoli na skorzystanie ze Strony internetowej.

5. Usługobiorca korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

 • korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 • korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własny użytek;
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność.

6. Dane przesyłane przy użyciu formularza dostępnego w zakładce „Porada Prawna online” chronione są poprzez zastosowanie protokołu Secure Socket Layer (SSL).

§ 3 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 • programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu;
 • włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich;
 • wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę;
 • spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Strony internetowej, w szczególności inny wygląd Strony internetowej, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorcy co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Strony internetowej i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 4 Usługa „Porada prawna online”

1. Usługodawca udostępnia możliwość uzyskania porady prawnej on-line za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://doradztwoprawne.org/porada-prawna-online/

2. W celu skorzystania z usługi „Porada prawna on-line” należy wypełnić formularz podając następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres e-mail;
 • opis sprawy – w tym miejscu należy opisać problem prawny;
 • kliknąć na przycisk „WYŚLIJ”.

3. Po przesyłaniu przez Klienta zapytania, Usługodawca dokonuje w terminie 2 dni roboczych bezpłatnej wyceny usługi na podstawie danych przesłanych przez Klienta z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

4. Termin, o którym mowa w pkt. 3 dotyczy zapytań złożonych za pośrednictwem strony https://doradztwoprawne.org w dni robocze w godzinach od 9: 00 do 16:00. W przypadku przesłania zapytania w terminie innym niż powyższy, bieg terminu, o którym mowa w pkt. 3 rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego od godziny 9:00.

5. Wysokość ceny za usługę porady prawnej uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładu czasu pracy prawnika rozpatrującego dane zagadnienie prawne.

6. W przypadku skomplikowanych porad prawnych, termin udzielenia porady prawnej ustalany jest z Klientem indywidualnie.

7. Usługodawca w terminie określonym w pkt. 3 przesyła do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail informację zwrotną zawierającą wycenę usługi z podaniem ceny wyrażonej w polskich złotych, zawierającej podatek VAT wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które winna być dokonana płatność.

8. W terminie do 2 dni roboczych liczonych od momentu wpływu kwoty wyceny usługi na rachunek bankowy Usługodawcy sporządzana jest porada prawna, którą Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. W przypadku braku płatności w terminie określonym przez Usługodawcę, porada prawna nie zostanie udzielona.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy nieudzielenia porady prawnej w przypadku, gdy nie ma ona charakteru prawnego lub wykracza poza zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, zawiera treści obraźliwe oraz narusza dobra osobiste osób trzecich.

§ 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony internetowej można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kasia@doradztwoprawne.org, telefonicznie pod numerem: 781-833-444 oraz korespondencyjnie na adres: Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie, adres korespondencyjny: ul. Nuszkiewicza 17/20, 31 – 422 Kraków.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Nuszkiewicza 17/20, 31 – 422 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez niniejszą stronę internetową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Porada prawna online” w celu odpowiedzi na pytania związane z udzieleniem porady prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla powyższego celu.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Usługodawcą drogą pisemną na adres: Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie, adres korespondencyjny: ul. Nuszkiewicza 17/20, 31 – 422 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: kasia@doradztwoprawne.org

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony internetowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafiki, wzory i znaki dostępne w ramach Strony należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej oraz możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ze względu na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDoS), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Strony internetowej. Usługodawca podejmuje w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zagwarantować ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o wszelkich błędach jak i awariach technicznych, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu oraz przewidywanym czasie ich usunięcia.

4. Poza przerwami spowodowanymi błędami jak i awariami technicznymi mogą wystąpić również inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu modernizację Strony internetowej. Usługodawca informuje Usługobiorcę o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, informując o czasie trwania planowanej przerwy technicznej.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2023 r.

Pobierz regulamin w PDF