Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Archiwum kategorii ‘Prawo pracy’

Zwrot świadczeń dodatkowych z tytułu umowy szkoleniowej w ramach Umowy o pracę

Data publikacji:

Przyznanie Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowych świadczeń zależy wyłącznie od woli Pracodawcy i uzgodnień między Stronami, a ich zakres powinien być uregulowany w umowie szkoleniowej, która nieodłącznie powiązana jest z umową o pracę. Przy zawieraniu takiej umowy z Pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe trzeba pamiętać o zapisach doprecyzowujących przyznawanie poszczególnych świadczeń przez Pracodawcę, określeniu procedury udzielania urlopu szkoleniowego i niezbędnych zwolnień na uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.

Pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, jeśli zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności, za zgodą lub z inicjatywy Pracodawcy, potrzebne do wykonywania pracy na aktualnym stanowisku lub na stanowisku przyszłym, jeśli Pracodawca planuje zmiany warunków pracy w ramach np. awansu czy w razie zmiany kierunku działalności. Wskazano tutaj dwie sytuacje, w których nauka Pracownika jest podnoszeniem kwalifikacji w rozumieniu przepisów KP, tj. odbywa się ona:

  • z inicjatywy Pracodawcy, czyli Pracownik zgodził się na propozycję Pracodawcy w tym zakresie lub
  • za zgodą Pracodawcy.

W obu tych przypadkach dochodzi do porozumienia pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, który albo akceptuje propozycję Pracodawcy, albo uzyskuje akceptację swojego wniosku szkoleniowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracownika nigdy nie może następować w drodze polecenia służbowego np. na dokształcanie się w różnych formach.

(więcej…)

Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Data publikacji:

Zgodnie z obowiązującą zasadą swobody przepływu osób vide art. 39 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, cudzoziemcy – obywatele Unii nie potrzebują uzyskiwać pozwolenia na pracę w Polsce. Od dnia 17.01.2007r obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie zatrudniania cudzoziemców w Polsce jest ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm. – uwaga! ten akt został uchylony) oraz Ustawa z dnia 15.06.2012r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 769) a także  Ustawa z dnia 12.12.2013r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r, poz. 1650).

Cudzoziemcem jest osobą nieposiadającą obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec wykonuje legalnie pracę, jeżeli:

  • posiada ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium RP lub którego podstawa pobytu na terytorium RP uprawnia do wykonywania pracy,
  • wykonuje pracę na podstawie zezwolenia w przypadkach, gdy jest ono wymagane,
  • wykonuje pracę na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę,
  • wykonuje pracę na stanowisku określonym w zezwoleniu na pracę,
  • zawarł wymaganą umowy o pracę albo umowę cywilnoprawną.

(więcej…)

Zatrudnianie pracowników z Korei Północnej w Polsce

Data publikacji:

Niniejsze opracowanie jest zdecydowanie odmienne od większości publikowanej na stronie naszego Doradztwa Prawnego. Niewiele jest w nim odniesień do uregulowań prawnych. Skłoniła mnie do tego sytuacja pewnej Firmy, która spotkała się z ostracyzmem ze strony innych podmiotów gospodarczych za zatrudnianie obywateli Korei Północnej przy pracach budowlanych. Przyjrzyjmy się, więc bliżej, jak to jest z tym zatrudnianiem pracowników z Korei Północnej w Polsce.

Czeska opinia publiczna zmusiła rząd, by zabronił zatrudniania robotników z komunistycznej Korei. Także Bułgaria i Rumunia zrezygnowały z wyzysku. A w Polsce pracuje coraz więcej poddanych, Kim Dzong Una. Media donoszą, iż robotnicy dzieleni są na kilkuosobowe grupy, których członkowie nawzajem się obserwują. Brygada ma swojego kierownika, jednak donosicielem może stać się każdy z pozostałych. Oko koreańskiego Wielkiego Brata z Pjongjangu widzi z odległości tysięcy kilometrów.

(więcej…)