Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Archiwum kategorii ‘Krajowy Rejestr Sądowy’

Uwaga! Spółki, które nie zostały przerejestrowane z dawnych rejestrów RHB – jest korzystne orzeczenie TK dla byłych wspólników spółek, pozbawionych majątku w sposób niekonstytucyjny

Data publikacji:

Począwszy od 01.01.2016 r. aktualne stało się pytanie, dręczące wielu wspólników spółek, które z różnych powodów do dnia 31.12.2015 r. nie zostały przerejestrowane z dawnych rejestrów RHB do obecnie obowiązujących rejestrów KRS. Pytanie to jest zasadnicze – czy w imię pewności i bezpieczeństwa obrotu można się uciekać do zakazanej nacjonalizacji i pogwałcenia interesów osób trzecich?

Do tej pory, obserwując orzecznictwo sądowe zapadające w przedmiotowych sprawach, można było odnieść wrażenie, że widocznie jest to możliwe i że Państwo taką możliwość uważa za oczywistą.

Z dniem 11.12.2019 r. rzeczywistość prawa wspomnianych wspólników, a raczej byłych wspólników, znacząco się zmienia, na ich korzyść. Oto, bowiem Trybunał Konstytucyjny uznaje „Pozbawienie wspólników majątku za niekonstytucyjne. Przepis pozwalający na przejęcie przez Skarb Państwa majątku spółki, która została uznana za wykreśloną z rejestru jest niekonstytucyjny. Pozbawienie wspólników praw majątkowych wychodzi poza cel ustawy, którym jest wzmocnienie pewności obrotu i ochrony osób trzecich.

W środę 11 grudnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Jędrzejewski, przewodniczący, Leon Kieres, sędzia sprawozdawca, Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski, Andrzej Zielonacki uznał, że art. 9 ust. 2b zdanie trzecie Ustawy przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym jest niezgodny z konstytucją. Zgodnie z tym przepisem Skarb Państwa przejął nieodpłatnie z mocy prawa mienie po spółkach, które w terminie do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do KRS, a w efekcie zostały wykreślone z rejestru.

(więcej…)

Sytuacja prawna podmiotów nieprzerejestrowanych z rejestru RHB przed datą 01.01.2016r – aktualizacja

Data publikacji:

Na naszej stronie Doradztwa Prawnego omawiana już była tematyka zarówno martwych spółek dryfujących w rejestrze KRS KLIKNIJ jak i tematyka skutków nie przerejestrowania spółki z rejestru RHB do rejestru KRS KLIKNIJ

Jednakże mamy rok 2017 i niestety sytuacja prawno – faktyczna wielu podmiotów w naszym kraju, które nie przerejestrowały się z rejestru RHB do rejestru KRS i wciąż działających, wymaga, by ponownie pochylić się nad tematem.

Standardowo pierwsza rozmowa telefoniczna reprezentanta nieprzerejestrowanej spółki z naszym Doradztwem zaczyna się zawsze tak samo:

– Dzień dobry. Co mamy zrobić, bo nie przerejestrowaliśmy się z RHB i w Internecie na jakiejś stronie przeczytaliśmy, że nasz majątek przejął Skarb Państwa a my cały czas działamy, zatrudniamy ludzi, płacimy pensje, odprowadzamy podatki, płacimy ZUS itp. 

– A co robiliście 15 lat, gdy był czas na przerejestrowanie się?

– Aaaaaaa no, bo czasu nie było, bo byliśmy zajęci zarabianiem pieniędzy *) działamy bez prawnika bo nigdy nie mieliśmy kłopotów prawnych *) nasz Zarząd „się zagapił” i nie wiedział o zmianach w prawie *), nie jesteśmy z Polski i nie znamy Waszego prawa i tylko spółka nasza u Was działa *)

– no to nie mamy dla Was dobrych wieści, od 01.01.2016r nie istniejecie. Zostaliście wykreśleni z rejestru RHB, nie ma was w KRS, nie istniejecie a wasz majątek przejął Skarb Państwa. Koniec.

– Ale jako to!!!! My tu jesteśmy!!!! Działamy!!! Żyjemy!!! Tak nie wolno!!!! 

*) – niepotrzebne skreślić

No właśnie czy faktycznie koniec? Zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. Ten artykuł nie da czytelnikowi gotowej recepty, co należy dalej zrobić. Celem tego opracowania jest pokazanie trudności i problemów, jakie stoją przed przedsiębiorcami, którzy chcą walczyć i zapewne będą walczyć o swoje majątki, zwłaszcza, że w Polsce nie było jeszcze takiej sprawy sądowej. Nie ma też orzecznictwa ani stanowiska SN w tej sprawie. Temat jest dziewiczy i dlatego bardzo trudny i złożony zarówno prawnie jak i faktycznie.

(więcej…)

Skutki nie przerejestrowania spółki z rejestru RHB do rejestru KRS

Data publikacji:

Przedsiębiorcy, których spółki zostały wpisane do powstałego w 1919r Rejestru Handlowego B (RHB) – składał się on z trzech działów A, B, C, do B były wpisywane spółki z o.o., akcyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – prowadzonego w sądach rejestrowych do 01.01.2001r, mieli czas na przepisanie danych swoich firm do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) do końca grudnia 2015r. Początkowo ostateczny termin złożenia wniosku o przerejestrowanie ustalono na 31.12.2003r, jednak wobec faktu, że do końca 2009r około 160 000 podmiotów nie wykonało tego obowiązku, Ustawą nowelizującą termin ten został przedłużony do 31.12.2013r, a następnie do 31.12.2015r. Była to bardzo ważna nowelizacja m.in. dla spadkobierców przedwojennych właścicieli spółek, którzy do tej pory nie przerejestrowali spółki z rejestrów RHB do KRS.

Począwszy od wejścia w życie przepisów Ustawy o KRS, rejestr ten stał się ważnym źródłem informacji o podmiotach gospodarczych. Ustawa ta na przestrzeni kilku ostatnich lat jej obowiązywania niezaprzeczalnie przyczyniła się do wzmocnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Funkcje, jakie obecnie spełnia KRS to funkcja ewidencyjna, informacyjna, legalizacyjna oraz funkcja gwarancyjna. Doniosłość tychże funkcji wzrosła nie tylko w krajowym obrocie procesjonalnym, ale również w obrocie międzynarodowym.

(więcej…)

Martwe spółki w rejestrze KRS

Data publikacji:

Kierując się wnioskami Komitetu Stabilności Finansowej, który analizował  działania organów i instytucji państwowych w sprawie Amber Gold sp. z o.o. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania celem nowelizacji Ustawy dnia 20.08.1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 769). I tak od 01.01.2015 roku weszła w życie nowelizacja z dnia 07.11.2014r Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dodając nowe przepisy art. 25a – 25d.

Zgodnie z tą nowelizacją możliwa jest likwidacja spółek, które figurują w oficjalnym spisie, choć już nie działają oraz nie wykonują obowiązków ustawowych. Celem tej nowelizacji jest nie tylko ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, uporządkowanie i uaktualnienie rejestru, zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ale także zwiększenie efektywności oraz usprawnienie i przyspieszenie działania sądu rejestrowego. Co prawda istnieją przepisy zobowiązujące sąd rejestrowy do podejmowania z urzędu działań zmierzających do aktualizacji wpisów, ale w wielu przypadkach sąd jest bezradny, np., gdy firma nie ma zarządu, a widniejący w rejestrze adres, od dawna jest nieaktualny.

W ponad dziesięcioletniej praktyce funkcjonowania KRS, zarówno w praktyce jak i w orzecznictwie zidentyfikowano problem tzw. „podmiotów martwych”. Są to podmioty wciąż figurujące w KRS, jednak nie wykonujące obowiązków rejestrowych za dwa kolejne lata obrachunkowe pomimo dwukrotnego wezwania, nieprowadzące działalności i nieposiadające majątku lub nieskładające wniosku o wznowienie działalności przed upływem dwóch lat od jej zawieszenia. Oczywistym jest, że sam fakt istnienia takich podmiotów osłabia wiarygodność rejestru i kwestionuje szereg domniemań – w szczególności domniemanie prawdziwości wpisu. Tak, więc każdy przypadek obecności w rejestrze podmiotu martwego jest sytuacją niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – i powinien być wyeliminowany.

(więcej…)